Naar overzicht

Plan International

We komen al sedert 1983 krachtig op voor de rechten van kinderen en jongeren. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor meisjes, omdat zij het vaak extra moeilijk hebben. Met onze projecten streven we ernaar dat kinderen in het algemeen en meisjes in het bijzonder toegang tot onderwijs krijgen, volwaardige kansen hebben op de arbeidsmarkt, zelf kunnen beslissen over hun lichaam, autonoom belangrijke keuzes in verband met hun leven kunnen maken, een actieve rol kunnen spelen in de maatschappij waarin ze leven. Om dat alles te verwezenlijken, zijn we vooral actief in de landen waar de situatie van kinderen het meest precair is, en op plaatsen die getroffen werden door natuurrampen of verscheurd worden door oorlogsgeweld (Rwanda, Bolivia, Vietnam, Niger...). Onze lokale partners daarbij zijn organisaties die samen met ons strijden tegen elke vorm van discriminatie en schending van de rechten van kinderen, met bijzondere aandacht voor meisjes.

Omdat onze strijd nog lang niet is gestreden en kinderen ook in de toekomst onze steun zullen nodig hebben, doen we een warme oproep om ons te helpen. Zo draagt u bij aan een betere en meer rechtvaardige wereld voor de komende decennia.

We verdedigen kinderrechten en gelijke rechten voor meisjes.

Contactpersoon

Kim Sellekaerts
Bloemen noch kransen
LogoPlan International