Zoeken


volg ons


suivez-nous


gratis gids


guide gratuit


goede doelen


bonnes causes

gratis gids

guide gratuit

goede doelen

bonnes causes

testament
opmaken
Vaak gestelde
vragen
Duolegaat
Inleiding

Het opmaken van een testament hoeft niet ingewikkeld te zijn. Elke notaris geeft u graag uitleg over alle mogelijkheden. Alleen door een testament op te stellen kunt u ervoor zorgen dat uw erfenis naar uw favoriete goede doel gaat. Voor het opmaken van een testament maakt u een afspraak met een notaris. Tijdens het eerste gesprek kunt u in eigen bewoordingen aangeven wat u wenst te regelen. De notaris zal u vertellen wat voor u de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn van het opmaken van een dergelijk testament. Na het eerste gesprek zal de notaris een ontwerp opstellen van uw testament. Het ontwerp krijgt u met een toelichting thuisgestuurd en kunt u op uw gemak doorlezen.

Is alles duidelijk en gaat u akkoord, dan kunt een nieuwe afspraak maken met de notaris. Hij zal het testament nogmaals met u bespreken en daarna kan het testament getekend worden. U krijgt een kopie van het testament mee naar huis. Het goede doel kan u helpen met het vinden van een notaris.

Als u niet onmiddellijk een notaris kent of vindt, kunt u ook beroep doen op de juridische dienst van testament.be om u bij te staan. U neemt dan contact op via mail (info@testament.be) of telefoon (0479 760076). Uiteraard is ook hier de volle discretie verzekerd.

maak een testament op

Alleen door het opmaken van een testament kunt u ervoor zorgen dat uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. Bovendien voorkomt u mogelijke vervelende situaties. Voor uw nabestaanden is het prettig om te weten dat ze met al uw wensen rekening kunnen houden. Niet alleen mensen met een groot vermogen stellen een testament op. Een testament is voor iedereen belangrijk. Bovendien zit uw vermogen vaak 'verborgen' in bezittingen zoals een huis.

Maak een overzicht van al uw bezittingen

 • bankrekeningen
 • effectenrekeningen
 • spaartegoeden
 • safeloket
 • vastgoed
 • vervoermiddelen
 • juwelen
 • kunstvoorwerpen
 • kostbare apparatuur
 • verzekeringscontracten
 • pensioenspaarfondsen

Denk goed na over wie u wilt opnemen in uw testament

Door het opmaken van een testament kunt u zelf bepalen wie u wat wilt nalaten. Vermeld van de betreffende personen de volledige naam, de adresgegevens, de geboortedatum en geboorteplaats, bijvoorbeeld:

 • Familie
 • Vrienden
 • Vereniging
 • Goed Doel

Als u geen testament opmaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Dat zijn dan alleen bloedverwanten, echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner. Heeft u geen familie meer, dan vervallen uw bezittingen aan de staat. Erfgenamen betalen over erfenissen successierechten, die over bepaalde delen van de erfenis kunnen oplopen tot 55% in Vlaanderen en tot 80% in Brussel en Wallonië. Goede doelen betalen maar 8,5% in Vlaanderen, 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7% in Wallonië.

Bedenk wie u wat wenst na te laten

Nadat u een overzicht heeft gemaakt van alle bezittingen en schulden en van de mensen die u wat wenst na te laten, kunt u vastleggen wie u wat wilt nalaten. Als u het moeilijk vindt om dit te bepalen, overleg dan eens met een vertrouwenspersoon.

Noteer ook welke zaken er verder na uw overlijden moeten worden afgehandeld

U heeft vast een abonnement op een dagblad of tijdschrift. Of u bent lid van een goed doel of een vereniging. Misschien heeft u wel een huisdier. In een aparte instructie aan de executeur kunt u vastleggen hoe hiermee moet worden omgegaan. Noteer bijvoorbeeld welke abonnementen moeten worden opgezegd en waar het huisdier naartoe gaat. Het is prettig voor uw nabestaanden als zij weten wat geregeld moet worden en hoe u wenst dat dit geregeld wordt.

Bepaal uw uitvaart

Het is voor mensen belangrijk om aan de laatste wens van een naaste te kunnen voldoen. Vandaar dat wij u adviseren om te noteren hoe u de uitvaart geregeld zou willen hebben. U kunt bijvoorbeeld de locatie en de muziek bepalen, maar ook of u wilt dat dit in grote of kleine kring plaatsvindt.

Het is ook nuttig om bij de burgerlijke stand van uw gemeente langs te gaan om te laten opnemen of u begraven of gecremeerd wil worden.

Schakel een familielid of vriend(in) in

Het opmaken van een testament kan moeilijk zijn. Daarom is het inschakelen van een familielid of een vertrouwenspersoon soms een goede oplossing. Met deze persoon kunt u alles bespreken en hij/zij kan u ook helpen bepaalde zaken uit te zoeken. Maar u kunt natuurlijk ook de notaris vragen om u te helpen of beroep doen op de ondersteuning van testament.be.

Wijs een executeur aan

De executeur is degene die door u wordt aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn of een goede vriend(in). Dit doet u uiteraard in overleg met die persoon. Als u een Algemeen Legataris aanstelt in uw testament (een persoon of een goed doel), dan treedt die meteen ook op als uitvoerder/executeur van uw testament.

Ga naar de notaris

Als u alle gegevens op een rij heeft, raden wij u aan naar de notaris te gaan. U bent nu goed voorbereid en u kunt een interessant gesprek voeren. Hij helpt u verder met de laatste details. U kunt uiteindelijk gerust zijn dat alles is geregeld en dat uw dierbaren goed achterblijven. Dat willen we toch allemaal?

www.notaris.be

Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. De manier waarop de nalatenschap verdeeld wordt, wordt bepaald bij wet. Indien u speciale wensen heeft, kan u dat vastleggen in een testament. Het bepaald goed of de bepaalde som die u in uw testament nalaat aan een persoon of een organisatie wordt ‘legaat' genoemd.

Er bestaan drie soorten ‘legaten'.

 1. Een bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt geen gedeelte of percentage van de nalatenschap, maar wel een welbepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals bijvoorbeeld een huis, alle juwelen, een schilderij, ...
 2. Een legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen, bijvoorbeeld een vierde van de goederen, alle roerende of alle onroerende goederen, de helft van de onroerende goederen, ...
 3. Een algemeen legaat: één of meer personen erven de algemeenheid van goederen die u bij uw overlijden nalaat.

Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen. Zij ontvangen enkel de rest van de nalatenschap waarover u niet op een andere wijze (via een bijzonder legaat of via een legaat ten algemene titel) heeft beschikt.

Hoe stel ik een testament op?

Wenst u een stukje van uw vermogen aan een maatschappelijke organisatie na te laten, dan schrijft u best een testament. Er bestaan drie soorten testamenten:

 1. Het eigenhandig testament: u schrijft dit zelf.
 2. Het notarieel testament: de notaris stelt dit op voor u.
 3. het internationaal testament: wordt in samenwerking met de notaris opgesteld. Dit is aangewezen in een internationale context.

Alle testamenten, die bij een notaris worden neergelegd, zijn geregistreerd bij het Centrum van Registratie der Testamenten (CRT).

Kan ik mijn testament aanpassen?

Het is ook verstandig om na belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie of in uw vermogen (bvb. verkoop van onroerend goed) met uw notaris te overleggen of in uw testament bepaalde aanpassingen nodig zijn. Alleen het laatst geschreven testament zal dan in aanmerking genomen worden.

Wat gebeurt er als ik geen testament opstel?

Heeft u geen testament gemaakt, dan regelt de wet uw erfenis. Uw kinderen, ouders en/of langstlevende echtgenoot of echtgenote erven dan. Heeft u geen kinderen dan bepaalt de wet welke familieleden erven (in principe familieleden tot de vierde graad – familieleden in een verdere graad kunnen eventueel door plaatsvervulling tot uw nalatenschap komen). Als u geen wettelijke erfgenamen heeft en geen testament heeft opgemaakt, dan gaat uw nalatenschap naar de Staat.

Welke manieren zijn er om een goed doel op te nemen in mijn testament?

Het voorbehouden deel

Indien u zich niet in voornoemde wettelijke regeling kunt vinden (bv. omdat u een deel van uw nalatenschap aan een goed doel wil nalaten), dan kan u via uw testament een andere regeling uitwerken. Opgepast: uw vrijheid is hier niet onbeperkt! Sommige personen zijn immers niet alleen “wettelijke” erfgenamen, maar ook “reservataire” erfgenamen. Dit betekent dat zij steeds recht hebben op een voorbehouden erfdeel (ook wel reserve genoemd) in de nalatenschap. Een testament kan hieraan geen afbreuk doen. Zo heeft een langstlevende echtgenoot of echtgenote steeds recht op de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik. Kinderen hebben eveneens een voorbehouden erfdeel. Ongeacht het aantal kinderen hebben ze samen recht op de helft van de nalatenschap in eigendom. U kan vrij beschikken over de andere helft. Die helft kan u vrij geven aan wie dan ook.

Het beschikbaar deel

Als u geen erfgenaam met een voorbehouden erfdeel heeft (bv. echtgenoot of echtgenote, kinderen, kleinkinderen, heeft u het recht het geheel of een deel van uw vermogen over te maken of te schenken aan een stichting of vereniging. Schenkt u aan een stichting of vereniging in de vorm van een duolegaat, of omgekeerd duolegaat, dan kunnen uw andere erfgenamen overigens flink wat successierechten besparen.

Welke goede doelen kan ik opnemen in mijn testament?

Voor het eerst wordt in België een campagne door zoveel verschillende organisaties, instanties en instellingen gedragen. Allen met hetzelfde doel: u ertoe aanzetten om via een stukje van uw erfenis de generaties na u een gezonde, milieu- of diervriendelijke, welvarende of cultuurminnende leefwereld te bieden, zowel in het Zuiden als bij ons.

Bekijk de Goede Doelen

Wat kost een gift aan een goed doel uit mijn nalatenschap?

Het goede doel geniet van een bijzonder gunstig en vlak successietarief. Dit tarief varieert naargelang het Gewest waar uw nalatenschap openvalt. Nalatenschap valt open in:

Het Vlaams Gewest

 • 8,5% successietarief

Het Waals Gewest

 • 7% successietarief

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • organisaties die een fiscaal attest voor de inkomstenbelasting kunnen afleveren: 12,5%.
 • organisaties die geen dergelijk fiscaal attest kunnen afleveren: 25%.

Via een duolegaat of omgekeerd duolegaat kunnen uw erfgenamen flink besparen op hun successierechten of erfbelasting.


Wat als het goede doel op het moment van overlijden niet meer bestaat?

Het kan inderdaad gebeuren dat de organisatie niet meer bestaat op het moment van overlijden. Het legaat kan dan niet meer worden overgemaakt. Ook een goed doel in vereffening kan geen legaten meer aanvaarden. Om die reden doe je er goed aan in je testament een vangnet te voorzien. Je geeft aan welke andere liefdadigheidsinstelling in dat geval de begunstigde is. Je kan de organisatie het best expliciet vermelden. Let op als je schenkt aan een kleine, onbekende organisatie. Dan is de kans reëel dat ze niet meer bestaat op de dag van het overlijden.

Vermeld ook altijd het ondernemingsnummer van het goede doel. Naam en adres kunnen in de loop van de tijd wijzigen, maar het ondernemingsnummer blijft. Dit nummer kunt u op deze website terugvinden in de rubriek "Goede Doelen".

Kan ik het bedrag nog aanpassen?

Een testament kan op eender welk moment nog aangepast of zelfs herroepen worden. Dat kan zijn omdat je meer of minder aan het goede doel wilt laten toekomen. Je doet er goed aan je testament opnieuw te evalueren na een ingrijpende wijziging in je familiale of vermogenssituatie. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van vastgoed of na een belangrijke erfenis.

Kan ik meerdere goede doelen begunstigen?

Bij het opstellen van een testament kan je perfect een bedrag overmaken aan meerdere verenigingen. Bij een klassiek duolegaat (waarbij de vzw de successierechten van de andere begunstigden betaalt) duid je de verschillende organisaties als algemeen legataris aan. Elke organisatie krijgt dan eenzelfde breukdeel van de nalatenschap. Bij een omgekeerd duolegaat en een monolegaat specificeer je wie wat krijgt. Je kan ze ook samen aanduiden en dan krijgen ze eenzelfde breukdeel.

Is de tussenkomst van een notaris nodig?

Voor het opstellen van een eigenhandig testament is de tussenkomst van de notaris niet nodig. Toch doe je er goed aan een raadsman te consulteren. Die kan ervoor zorgen dat alles goed en duidelijk geformuleerd is. Zo vermijd je dat een testament wel eens anders zou kunnen uitpakken dan verwacht. Bovendien neemt de notaris ook de bewaring voor zijn rekening.

Je kan ook altijd voor een eerste advies terecht bij testament.be.

Kan ik zelf een duolegaat of omgekeerd duolegaat opstellen?

Je kan perfect zelf een duolegaat opstellen. Toch is het aangewezen je te laten bijstaan door een notaris of raadsman. Die kan berekenen welke verdeling van legaat aan het goede doel en de andere begunstigde optimaal is. Je kan ook hiervoor terecht bij testament.be. Gratis, discreet en vrijblijvend.

Kan ik nog een duolegaat opstellen mocht blijken dat ik ongeneeslijk ziek ben?

Dat is perfect mogelijk. Voor het opstellen van een testament is het wel vereist dat men gezond is van geest. Iemand die in coma ligt, kan dan ook geen geldig testament meer maken.

Welk testament is het meest aangewezen?

Dat hangt af van welke erfgenamen je wil begunstigen. Zijn dat neven, nichten of vrienden, dan kiest je het best voor een omgekeerd duolegaat. Ze krijgen dan het bezitsrecht van de nalatenschap, de verdeling en de aangifte. Voor het goede doel zijn daar dan minder formaliteiten aan gekoppeld.

Je kan echter ook opteren voor een duolegaat. Dan wordt het goede doel Algemeen Legataris en staat het goede doel, naast de betaling van de successierechten, ook in voor alle andere formaliteiten.

Belangrijk nieuws

In Vlaanderen zullen in principe met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%.

Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. 

Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken.
Heb je een duolegaat in je testament opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan bestaat het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen moeten verwerpen. 
Het is best mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die de erflater voor ogen had. 

Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, zullen wij opnieuw en gedetailleerd informeren. Dan laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen. In sommige gevallen zal uw duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst. 

Al de voorgestelde wijzigingen dienen echter nog te worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Indien u woonachtig bent in Vlaanderen en in het verleden een duolegaat hebt opgemaakt, hoeft u op dit ogenblik dus nog niets te ondernemen. Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. En ook nà 1 juli 2021 kan u uw testament met duolegaat nog aanpassen.

Wij houden u via diverse kanalen op de hoogte van de stand van zaken en staan klaar om zowel nu maar zeker ook nà het effectief in voege treden van deze wetswijziging gratis advies te verstrekken en samen met u naar een gepaste oplossing te zoeken. Contacteer ons gerust via info@testament.be

Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

U kan op ons rekenen!

Inleiding

De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duolegaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen.

Het wetboek van Successierechten bepaalt dat men een persoon als erfgenaam kan aanstellen, zonder dat deze successierechten dient te betalen, op voorwaarde dat een ander persoon of vereniging de successierechten voor zijn rekening neemt.

Hoe werkt de techniek van het duo-legaat?

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen. Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene betalen het meest. Een neef of nichtje, een vriend of vriendinn moet dus een flink deel van de erfenis afstaan aan de belastingen. Tenzij je een deel van je vermogen overmaakt aan een goed doel en die verplicht wordt om de successierechten van jouw nichtje of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duo-legaat.

Een voorbeeld

Francine laat 400.000 € na aan haar nichtje Sonja. Haar nalatenschap wordt zo verdeeld:

 • Via een testament zonder duolegaat ontvangt Sonja 194.500 € en betaalt ze 205.500 € aan erfbelasting.Sonja moet dus meer dan de helft van haar erfenis afstaan aan de belastingen.
 • Via een testament met duolegaat is dit verdeling van de 400.000 €: Via het duolegaat laat Francine 235.000 € na aan Sonja en 165.000 € aan het goede doel. Het goede doel krijgt de opdracht om alle erfbelasting te betalen en zal dus 128.775 € aan de belastingen overmaken. Sonja ontvangt 235.000 € en na het betalen van alle erfbelasting ontvangt het goede doel 36.225 €.

Conclusie: met een duolegaat doet Sonja 40.500 € voordeel én steunt Francine een goede doel.

Is het duo-legaat ook voordelig voor erfenissen aan dichte familieleden?

Je moet altijd nauwkeurig de rekening maken, maar de techniek levert ook broers en zussen een voordeel op. Voor erfgenamen in rechte lijn is het duo-legaat nuttig als de erfenis meer dan 250.000 euro bedraagt.

Verschillende successietarieven

Het goede doel geniet van een bijzonder gunstig en vlak successietarief. Dit tarief varieert naargelang het Gewest waar uw nalatenschap openvalt. Nalatenschap valt open in:

Het Vlaams Gewest

 • 8,5% successietarief

Het Waals Gewest 

 • 7% successietarief

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • organisaties die een fiscaal attest voor de inkomstenbelasting kunnen afleveren: 7%.
 • organisaties die geen dergelijk fiscaal attest kunnen afleveren: 25%.